Stadgar

STIFTAD 1995

STADGAR
Reviderade 2007, 2008, 2015, 2016 och 2018
Gäller från 2018-04-16

1. Ändamål
1.1 KSSD är en ideell förening med uppgift att:
– Skapa intresse för och kunskaper om modern squaredans enligt CALLERLAB.
– Stimulera till gott kamratskap och ett berikat nöjesliv.
– Skapa förståelse mellan människor i olika åldrar och från olika nationer.
– Verka för ett gott samarbete med andra föreningar som har verksamhet som  överensstämmer med föreningens huvudinriktning.
– Föreningen är en seniorförening, men välkomnar även yngre dansare.
1.2 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
1.3 Föreningen har sin hemort i Kungälv.
2. Medlemskap
Inträde i föreningen beviljas person som ägnar sig åt squaredans enligt CALLERLAB och i övrigt främjar föreningens syfte och rättar sig efter dess stadgar.
Medlemskap kan även beviljas den, som utan att uppfylla vad som anges i första stycket, medverkar till att föreningens ändamål främjas.
2.2 Medlemskap beviljas av styrelse efter där om gjord godkänd ansökan.
Avslag får endast ske, om det kan antas att den sökande kommer att motarbeta föreningens intressen.
2.3 Medlemsavgift och dansavgifter erlägges senast en månad efter terminsstart.
Befrielse från eller nedsättning av medlemsavgiften beviljas av styrelsen.
Styrelsen äger rätt att upphäva medlemskap för medlem som ej betalt  medlems-eller terminsavgift innan avslutad verksamhetstermin.
2.4 Medlem som icke fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter, eller som bevisligen skadar föreningen eller dess verksamhet kan uteslutas av styrelsen.
Utesluten medlem har vädjorätt hos årsmötet. Vill medlemmen utnyttja denna vädjorätt skall medlemmen meddela styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
3. Medlems rättigheter och skyldigheter
3.1 Medlem i föreningen har rätt att:
– delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
– fortlöpande erhålla information om föreningens angelägenheter.
3.2 Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.
3.3 Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
4. Årsmöte
4.1 Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, skall äga rum senast den 31 mars. Kallelse med föredragningslista skall sändas ut minst 14 dagar före årsmötet.
4.2 Rösträtt vid årsmöte och föreningssammanträden tillkommer medlem. som erlagt medlemsavgift och i övrigt fullgjort sina skyldigheter mot föreningen.
4.3 Vid årsmötet skall följande ärenden avhandlas:
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Fastställande av dagordningen.
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
4a. Val av två (2) justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
4b. Val av två (2) rösträknare.
5a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
5b. Resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under de senaste räkenskaps året.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av årsavgiften för kommande verksamhetsår.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Val av:
a – Föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett (1) år.
b – Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
c – Eventuellt två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år.
d – Revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år.
e – Valberedning för en tid av ett (1) år.
f – Erforderligt antal ombud till förbundsmötet.
11. Arvode till styrelsen.
12. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen (proposition) eller
inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem inom föreskriven tid (motion).
13. Övriga frågor.
4.4 Föreningens styrelse skall bestå av:
– Ordförande, mandattid ett (1) år.
– minst fyra ordinarie ledamöter, mandattid två (2) år.
– Eventuellt max två suppleanter, mandattid ett (1) år.
Antalet ledamöter och eventuella suppleanter avgöres vid varje årsmöte efter förslag från valberedningen.
4.5 För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljer årsmötet två revisorer jämte suppleant(er) för dessa.
4.6 Årsmötet utser valberedning bestående av sammankallande och ytterligare 1 – 3 ledamöter.
4.7 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast trettio dagar före årsmötet. Styrelsen äger dock rätt ange senare datum.
4.8 Votering sker genom öppen omröstning (handuppräckning). Personval skall dock ske genom sluten omröstning om någon så begär.
4.9 Protokoll från årsmötet skall i justerat skick vara styrelsen tillhanda inom fyra (4) veckor efter årsmötet. Styrelsen skall därefter utan dröjsmål anslå protokollet på föreningens anslagstavla (alternativt distribuera protokollet till föreningens medlemmar).
5. Styrelsen
5.1 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Denna skall inom ramen för dessa stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
– verkställa av årsmötet fattade beslut.
– ansvara för och förvalta föreningens medel.
– tillse att föreningens stadgar och andra bindande regler efterlevs.
5.2 Styrelsen skall så snart som möjligt efter årsmötet hålla  konstituerande möte där vice ordförande, sekreterare samt kassör utses.
5.3 Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
5.4 Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid röstningsförfarande och jämt antal röstberättigade, har ordföranden utslagsröst. Vid färre än fyra (4) närvarande ledamöter krävs dock enhällighet för att beslut skall vara giltigt. Suppleant som på styrelsemöte ej ersätter frånvarande ordinarie ledamot, har ej rösträtt.
5.5 Vid sammanträde skall protokoll föras.
5.6 Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör, två i förening.
Föreningens post- och bankgirokonton samt bankkonton får tecknas av kassören ensam.
5.7 Senast den 1 februari skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka inom 14 dagar skall avge revisionsberättelse med angivande av huruvida ansvarsfrihet för styrelseledamöterna tillstyrks.
6. Verksamhets- och Räkenskapsår
6.1 Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte t.o.m. närmast följande ordinarie årsmöte. Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. För ekonomiska beslut är styrelsen gemensamt ansvarig.
7.Stadgefrågor
7.1 Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall fattas på två (2) på varandra följande ordinarie sammanträden varav minst ett är årsmöte samt ska på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de angivna rösterna.
7.2 Vid beslut om föreningens upplösning ska minst ¾ av de närvarande vara eniga  därom på två (2) på varandra följande ordinarie sammanträden, varav minst ett årsmöte.
7.3 Sammanträdena enligt § 7.1 respektive 7.2 skall äga rum med minst en månads mellanrum. Kallelse till sådant sammanträde skall utgå till samtliga medlemmar minst 14 dagar före sammanträdet.
7.4 I beslut om upplösning skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt squaredancefrämjande ändamål.
8. Övrigt
8.1 Utöver dessa stadgar gäller SAASDC:s stadgar och föreskrifter samt underlag från CALLERLAB, allt i tillämpliga delar.
8.2 Styrelsen skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Ovanstående stadgar antagna vid föreningens extra möte 2018-04-16.

Anmärkningar:
SAASDC; Swedish Association of American Square Dans Clubs
CALLERLAB; International Association of Square Dance Callers